Last Update 17 ก.พ. 43
 • ประวัติ
 • ภารกิจ
 • ผู้บังคับบัญชา
 • กองบังคับการ
 • กองเลขานุการ
 • กองประชาสัมพันธ์
 • แผนกธุรการ
 • สารชาวฟ้า
 • ข่าวประจำวัน ทอ.
 • ข่าวประชาสัมพันธ์ ทอ.
 • ส่วนราชการอื่น ๆ
 • ข่าวประจำวัน ทอ. ปีที่ ๔๖ ฉบับที่ ๓๑ วันพฤหัสบดีที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๓

 • พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จ จ.นครราชสีมา
 • ทอ.จัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการกิจกรรมกลุ่มสร้างเสริม คุณภาพ ทอ.
 • ข่าวบริการ
 • ๑ เม.ย.๔๓ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช ฯ โทรศัพท์เปลี่ยนใหม่
 • สมาคมแม่บ้าน ทอ. ขอเชิญร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี
 • สมาคมแม่บ้าน ทอ. ขอเชิญร่วมการแข่งขันกอล์ฟการกุศล
 • คัดเลือกข้าราชการไปเป็น น.ประจำ สน.ผชท.ทหาร ไทย/วอชิงตัน
 • ดนตรีการกุศล "หัวใจสีขาว" ต่อต้านโรคเอดส์ในเยาวชน
 • ๔ มีนา เข้าคูหา กาเบอร์เดียว
 • ทอ.ตั้งตู้ ปณ.รับแจ้งข่าวยาเสพติด
 • โครงการอบรมคณิตศาสตร์พื้นฐาน ครั้งที่ ๑๒
 • กองทัพอากาศขอเชิญร่วมแข่งขันประกวด Website
 • หนังสือ ๔๒ ปี โรงเรียนเตรียมทหาร
 • วพอ.พอ.บนอ. เปิดรับสมัครบุคคลพลเรือน


 • กองทัพอากาศไทย
  http://www.rtaf.mi.th


  ถ้าท่านต้องการติดต่อ หรือแนะนำเกี่ยวกับเว็บไซต์นี้ หรืองานการประชาสัมพันธ์ กรุณาติดต่อที่
  สำนักงานเลขานุการกองทัพอากาศ , ดอนเมือง , กรุงเทพฯ โทรศัพท์ : 534-1604 โทรสาร : 534-1608
  E-mail : Royal Thai Air Force Secretariat

  This is the official web site of Royal Thai Air Force Secretariat.
  Created and maintained by Pilot Officer Jirapat Mangarakili. tel. 534-1041

  Best view with Internet Explorer 5 or higher at 600 x 800 pixels. Font size medium.